MEMBERS
Kazuko Sato
Fusako Yusaki
Natsuko Nojiri
Kazuko Nishio
Haruka Furuyama
Emi Harukusa
Asako Hishiki
Sumiko Inokuchi
Keiko Irimajiri
Naoko Ishikura
Haruko Ito
Asami Kobayashi
Yoshiko Kondo
Akiko Mitani
Yuka Miyaguchi
Tomomi Miyasaka
Yuuka Miyazono
Chiaki Schmeer Hattori
Atsuko Shibuya
Yumiko Ueno
MEMBERS
Kazuko Sato
Fusako Yusaki
Natsuko Nojiri
Kazuko Nishio
Haruka Furuyama
Emi Harukusa
Asako Hishiki
Sumiko Inokuchi
Keiko Irimajiri
Naoko Ishikura
Haruko Ito
Asami Kobayashi
Yoshiko Kondo
Akiko Mitani
Yuka Miyaguchi
Tomomi Miyasaka
Yuuka Miyazono
Chiaki Schmeer Hattori
Atsuko Shibuya
Yumiko Ueno